АНТОХОАНАЛ ПОЛИПЛАРНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ
PDF (English)

Ключевые слова

полип, шиллик кават, бурун бушлиги, риносинусит, бириктирувчи тукима.

Аннотация

Жаррохлик даволанишга юборилган полипоз риносинуситли беморларнинг 35,4% холларда
антрохоанал полиплар аникланди. 13,8% холларда антрохоанал полиплар кеч
ривожланишининг III боскичида ташхис куйилади ва гигант полиплар деб таърифланади.
Полипоз риносинуситни диагностикаси ва жаррохлик даволаш боскичларида полипларни
тубдан олиб ташлаш, бурун бушлигининг узгарган анатомик тузилмаларини тузатиш ва
рецидивларни олдини олишга ёрдам берадиган эндоскопик усуллардан фойдаланиш
максадга мувофикдир. Олиб ташланган антрохоанал полипларни морфологик урганиш
натижасида полип морфогенезининг бурун ва синус шиллик каватининг чекланган
яллигланиши билан алокаси аникланди. Бириктирувччи тукима асоси билан боглик булган
мукоид дегенерацияси шиллик каватининг кистоз узгариши ва полип хосил булиши учун
мойил шароит хисобланади. Олиб ташланган антрохоанал полипларни морфологик
текшируви билан аникланган яллигланиш белгиларининг мавжудлиги, полипоз
риносинуситни даволаш боскичларида макролидлар билан антибактериал терапия
зарурлигини тасдиклайди.

PDF (English)